VEEL GESTELDE VRAGEN


Antwoord: Ja, het is verstandig om een letselschadespecialist in te schakelen en hem bij het gesprek aanwezig te laten zijn. Na het ongeval komt namelijk vaak iemand namens de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij bij u langs om met u over uw letsel te praten. Zo'n eerste gesprek verloopt op het eerste gezicht vaak prima. De bedoeling is ook dat u met diegene afspraken maakt over uw verdere behandeling. Soms betaalt de verzekeringsmaatschappij u ook een voorschot op de schadevergoeding.

Maar wees alert: u kunt uzelf in uw onschuld beter voordoen dan dat u op dat moment eigenlijk bent. Ook kan de vertegenwoordiger van de verzekeringsmaatschappij u uitgebreid laten vertellen over uw (medisch) verleden. Van dat gesprek maakt hij vervolgens een uitgebreid rapport op basis waarvan de verzekeringsmaatschappij haar standpunten bepaalt. Zo kunnen bijvoorbeeld rugklachten van 10 jaar geleden worden aangegrepen om uw hele medisch dossier te laten lichten. Dit medisch dossier kan vervolgens volledig worden uitgeplozen en in uw nadeel worden uitgelegd. Dit alles met het doel om de eventuele schadevergoeding aan u zo laag mogelijk te laten zijn.

Juist om dat soort problemen te voorkomen, is het belangrijk dat u zich door een letselschadespecialist laat bijstaan. Bedenk daarbij dat ook de verzekeringsmaatschappij louter door specialisten worden bijgestaan.


Antwoord: Het is verstandig om dit zo snel mogelijk na het ongeval te doen. Belangrijk is dat u vanaf het begin wordt bijgestaan, zodat geen schadeposten blijven liggen.

Helaas maken wij regelmatig mee dat slachtoffers door de verzekeraar in een latere fase worden ‘vastgepind’ op mededelingen die zij tijdens een eerste gesprek met de vertegenwoordiger van de verzekeraar hebben gedaan. Die mededelingen worden in de rapportage van de verzekeraar verwerkt en kunnen zo een eigen leven gaan leiden. Hierdoor gaat de context waarbinnen u de vertegenwoordiger van de verzekeraar tijdens dat gesprek te goeder trouw heeft ingelicht, verloren.


Antwoord: Juridische hulp is eigenlijk een noodzaak als u uzelf niet te kort wilt doen. Hulpverleners die geen advocaat zijn, zijn er in vele soorten en maten. Er zijn gevallen bekend dat slachtoffers via 'no cure no pay' feitelijk zijn beroofd van hun schadevergoeding omdat hulpverleners 25% van de opbrengst van de zaak bedongen, terwijl ze daarvoor geen enkel risico liepen omdat de aansprakelijkheid al door de veroorzaker was erkend. Daar bovenop incasseerden die ‘hulpverleners’ bovendien nog een vergoeding voor hun diensten van de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij. Zij kregen dus tweemaal betaald. U bent in zo'n situatie tweemaal het slachtoffer: een keer van het ongeval en een keer van uw hulpverlener.

Als u een advocaat inschakelt, weet u zeker dat dit soort toestanden niet gebeuren. 


Antwoord: Er zijn zeer goede letselschadespecialisten die niet tevens advocaat zijn. Er is echter een belangrijk verschil. De advocaat kan een procedure aanhangig maken bij de rechtbank en een niet-advocaat kan dat niet. De tegenpartij weet dat ook en houdt daarmee rekening tijdens de onderhandelingen.

Zo zal een dreiging van een advocaat met een gerechtelijke procedure veel meer effect teweeg kunnen brengen dat wanneer een niet-advocaat dat doet. En daar heeft u dan weer voordeel van.


Antwoord: Nee. Letselschade-zaken zijn vaak ingewikkeld. U doet er goed aan uzelf alleen te laten bijstaan door een advocaat die is gespecialiseerd in letselschade en lid is van de Vereniging van Letselschade Advocaten ‘LSA’ (www.lsa.nl). Niet iedere advocaat is dat.

Om tot de LSA te worden toegelaten, moet de advocaat eerst kunnen aantonen voldoende ervaring te hebben met letselzaken. Vervolgens moet hij een toelatingsexamen doen. Is hij hiervoor geslaagd, dan mag hij de zware Grotius-opleiding volgen. Deze opleiding wordt afgesloten met een examen. Legt hij dit examen met goed gevolg af, dan mag de advocaat lid worden van de LSA. Daar blijft het niet bij. De LSA-advocaat moet kunnen aantonen dat hij zich jaarlijks laat bijscholen.


Antwoord: Ja en nee (met excuses voor de verwarring). LSA-advocaten (www.lsa.nl) verstaan hun vak. Ze kunnen echter door beide partijen (het slachtoffer, en dat bent u, aan de ene kant en de verzekeraar aan de andere kant) worden ingeschakeld.
Veel slachtoffers willen zich niet laten bijstaan door advocaten die ook voor verzekeraars optreden. Dat is begrijpelijk. Het doet wat vreemd aan als dezelfde advocaat in de ene zaak aan de kant van de verzekeraar staat en uw whiplash bagatelliseert en in de andere zaak aan de kant van het slachtoffer staat en juist de ernst ervan benadrukt.


Antwoord: Nee, een advocaat hoeft beslist niet duur te zijn. Bovendien is het eerste oriënterende gesprek bij ons gratis. Tijdens dat eerste gesprek leggen wij u precies uit wat de kosten kunnen. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan.

Wanneer aansprakelijkheid is erkend, moet de veroorzaker of diens verzekeraar de redelijke kosten van de advocaat van het slachtoffer betalen. Dat staat zo in de wet. Doet de verzekeraar dat niet (direct), dan maakt de advocaat daar werk van, waar nodig in overleg met u. Zo hoeft de behandeling van uw zaak u dus helemaal niets te kosten.

Als de aansprakelijkheid niet is erkend, gaan we na of u voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt. Is dat het geval, dan vragen we dat ook voor u aan.


Antwoord: Meestal mag dat niet. Dit hangt af van wat daarover in de polisvoorwaarden staat. Wij kunnen u wel het overleg met uw rechtsbijstandsverzekeraar uit handen nemen en zo goede afspraken voor u maken.


Antwoord: Ja, wij werken alleen voor slachtoffers, dus niet voor verzekeraars.


Antwoord: De belangrijkste schadeposten in geval van letselschade zijn:

*  smartengeld: vergoeding voor geleden pijn en ellende, zogenaamde immateriële schade; 
*  verlies van arbeidsvermogen/economische kwetsbaarheid: verlies van inkomen, werkmogelijkheden en pensioen; 
*  huishoudelijke hulp: anderen nemen - al dan niet betaald - uw huishoudelijke taken over; 
* zelfwerkzaamheid; klussen aan huis en tuin gaan niet meer; 
* studie: verlies van studietijd en voor de studie gemaakte kosten.

Daarnaast kijken wij naar uw directe kosten, zoals ziektekosten, reiskosten en kosten van bijzondere uitgaven.

Er is een lange lijst van mogelijke schadeposten. In iedere zaak wordt die weer anders ingevuld, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Schade vaststellen is gespecialiseerd maatwerk.


Antwoord: Nee, dat bent u niet verplicht. Het mag natuurlijk wel. Maar u doet er beter aan zo'n eerste gesprek niet aan te gaan zonder goede juridische bijstand. Zorgt u er dus eerst voor dat u een advocaat heeft gesproken die is aangesloten bij de LSA en laat hem voor u een afspraak met de verzekeraar maken. De advocaat zal ook bij zo'n eerste gesprek aanwezig willen zijn.


Antwoord: Nee. Een dergelijke berekening is soms zeer uitgebreid en ziet er indrukwekkend uit. Essentieel is echter welke uitgangspunten de verzekeraar bij die berekening heeft laten hanteren. Die uitgangspunten moeten duidelijk zijn benoemd, anders heeft het nog geen enkele zin zo'n uitgebreide berekening te (laten) maken. Simpel gezegd, het maakt voor de uitkomst van de berekening nogal uit of uw inkomen als gevolg van het ongeval met € 500 per maand daalt, of dat uw inkomen met € 1.000 per maand vermindert.


Antwoord: Nee, dat kan niet zomaar. Helaas komt het toch nog vaak voor. We gebruiken in zo'n geval alle middelen om de tegenpartij tot juiste actie te bewegen. Het grote voordeel van behandeling van uw zaak door een advocaat is dat deze uw recht kan halen door het instellen van een vordering voor de rechtbank. Zeker nadat per 1 juli 2010 de Wet Deelgeschillen in werking is getreden, is dat een goed werkend middel.

In de praktijk blijkt overigens dat dreiging met rechtmaatregelen door een advocaat vaak al genoeg is om partijen weer snel rond de tafel te krijgen.


Antwoord: Vaak werken grotere belangenbehartigers in het kader van de efficiency hun zaken op deze wijze af. Dat betekent dat er geen persoonlijk gesprek met u plaatsvindt.

Wij doen dat anders en willen de slachtoffers persoonlijk ontmoeten. Zo krijgen wij immers inzicht in de persoon achter het leed en de schade. Wij menen dat u daarmee het beste wordt geholpen.


Antwoord: Graag bekijken wij voor en met u de behandeling van de zaak. U ontvangt daarop een zogenaamde ‘second opinion’, waarin staat aangegeven hoe wij tegen uw zaak aankijken en wat wij daarin eventueel voor u kunnen betekenen.


Antwoord: Als u niet meer kunt werken, eisen wij dat de aansprakelijke partij uw ‘verlies van arbeidsvermogen’ vergoedt. Dit is een vergoeding op basis van een vergelijking tussen uw inkomen na het ongeval en het inkomen zoals dat mogelijk zou zijn geweest zonder dat het ongeval heeft plaatsgevonden. Wij zetten uw inkomensgegevens met u op een rij, zodat u een duidelijk overzicht heeft over uw financiële situatie.


Antwoord: Als u direct een voorschot nodig heeft, gaan wij daarover snel in gesprek met de tegenpartij. Betaalt de tegenpartij niet, dan bespreken wij met u de mogelijkheid van een kort geding. Een dergelijke procedure heeft als voordeel dat de rechter al op korte termijn uw eis tot betaling van een voorschot kan beoordelen.


Antwoord: Artsen moeten, evenals iedereen, hun werk naar behoren doen. Echter, als een arts een fout maakt, kan dat grote gevolgen hebben. Allereerst vragen wij in een dergelijk geval uw medisch dossier op bij de behandelaar. Op basis van ons onderzoek en dat van onze medisch adviseur, kunnen wij de arts vervolgens voor u aanspreken en een vergoeding eisen voor de door u geleden schade.


Antwoord: Een arts is in de meeste gevallen verplicht u van te voren in te lichten over de risico's van een behandeling. Als hij dat niet (goed) doet, schendt hij daarmee zijn informatieplicht. Op grond daarvan kan een arts aansprakelijk worden gesteld voor de schade die u als gevolg van het schenden van de informatieplicht heeft geleden.


Antwoord: Letselschade roept veel vragen op. Als u vragen heeft, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij streven ernaar u zo snel mogelijk te antwoorden. Omdat uw zaak ook onze zaak is, staan wij u graag te woord.


STEL EEN VRAAG

Vragen over letselschade? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

STEL UW VRAAG:


TELEFONISCH

Vul uw naam en telefoonnummer in.
U wordt op werkdagen binnen 24 uur
teruggebeld door een advocaat.
ONLINE

Stel uw vraag via het formulier.


> Reacties cliënten
> Lage kosten
> Gesubsideerde rechtsbijstand

> Over Hulpnaletsel.nl
> Onze missie
> Actueel
> Linkpartners

> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden
> Privacy Statement